Karviainen on lähestynyt 3.9.2020 päivätyllä kirjeellä henkilökohtaisen avun asiakkaitaan, ilmoittaakseen kilpailuttaneensa henkilökohtaisen avun yksityiset palveluntuottajat. Tässä allekirjoittamattomassa kirjeessä yksioikoisesti, kuulematta asiakkaita, summaarisesti ilmoitetaan, ettei vammaispalvelun asiakkaalla enää ole oikeutta vaikuttaa palveluntuottajaan, eli siihen kuka hänen kotiinsa saa tulla.

Tämä asiakkaille lähetetty viesti on monella tapaa huolestuttava. On selvää, että asiakkaalla on aina oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan eikä hänen ihmisarvoaan loukata.

Asiakkaan etu on aina ensisijainen.

Sosiaalihuoltoa ja vammaispalveluita järjestettäessä asiakkaan etu on aina ensisijainen. Etua arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa asiakkaan hyvinvointi, itsenäinen suoriutuminen sekä omatoimisuuden vahvistuminen. Arvio tulee tehdä aina yksilöllisesti.

Edellä mainitut oikeudet on turvattu vammaispalveluita ja sosiaalihuollon asiakkaita koskevassa lainsäädännössä. Nämä oikeudet nojaavat perustuslaissa, meille jokaiselle turvattuihin oikeuksiin.

Vaikka tilanne olisikin se, että palvelut tulisikin kilpailuttaa on edellä mainitut oikeudet ja tapauskohtainen harkinta otettava aina huomioon palveluntuotannossa. Laki julkisista hankinnoista on normitasoltaan tavallinen laki. Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien, ihmisarvon, yksityisyyden kunnioittaminen ja syrjinnän kielto juontuu perustuslaista ja Suomea velvoittavista ihmisoikeusvelvoitteista, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja EU perusoikeuskirjasta.

Huomion arvoista on, että edellä mainittu EU perusoikeuskirja asettaa kilpailutuslainsäädännölle raamit. Juuri sen, Suomen perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vuoksi Hankintalaissa on 110§.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat erittäin sensitiivisiä ajatellen ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia ja niiden palveluntuotannossa onkin sen vuoksi otettava erityisen tarkasti huomioon ihmisarvon ja yksityisyyden kunnioittaminen. Jokainen ihminen ja tapaus on käsiteltävä yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti.

Meistä jokainen voi miettiä tilannetta, jossa täysin tuntematon ihminen lähettää kotiisi toisen sinulle täysin tuntemattoman ihmisen puuhailemaan päiväksi. Ilman, että sinulla pahimmassa tapauksessa olisi mitään mahdollisuutta edes valvoa hänen tekemisiään. Tämä ei olisi kertaluontoinen tapahtuma. Tämä olisi sinun elämääsi. Ihmisarvon ja yksityisyyden loukkaus on ilmeinen.

Suhteellisuusperiaate on käsite, jota käytetään määriteltäessä, miten laaja perusoikeusien rajoittaminen on sallittu, olematta perus- ja ihmisoikeusloukkauksena kielletty. Tämä sisältää muun muassa vaatimuksen valita päämäärän saavuttamiseksi keino, joka vähiten rajoittaa oikeuksia. Keino, joka vähiten loukkaa ihmisarvoa ja meidän jokaisen oikeutta yksityisyyteen.

Elämme talouden osalta hyvin vaikeita aikoja. Tällaisina aikoina ihmisten arvot ovat puntarissa. Seisommeko niiden rinnalla, jotka tukeamme tarvitsevat vai pidämmekö vain kynsin hampain omista eduistamme kiinni, vaikka olisimme kuinka etuoikeutettuja.

Raha on abstrakti käsite. Ihminen on todellinen ja ihmisarvo loukkaamaton.

Olli Ikonen
Puheenjohtaja
Vihdin Demarit ja Otalammen Työväenyhdistys r.y.